igaz szerelemdivatolj!freeweb!jó játék?bloggerolvasni jó!
Egyéni keresés

A webs­hop.in a web­áru­há­zak mű­kö­dé­sét és hasz­ná­la­tát ír­ja le.

hirdetés

"Ál­ta­lá­ban on­li­ne be­vá­sár­ló ko­sár tar­to­zik hoz­zá, a­mely­be vir­tu­á­li­san pa­kol­juk be­le a meg­vá­sá­rol­ni kí­vánt árut. Az in­ter­net gyors el­ter­je­dé­sé­vel, az on­li­ne ke­res­ke­de­lem na­gyon elő­nyös­sé vált a ke­res­kedők szá­má­ra."